Kövessen Minket
HU
Szobafoglalás
(+36) 36 688 608

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 1. A Szolgáltató adatai
 2. Általános szabályok
 3. Szerződő fél
 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
 5. Árak
 6. Családi kedvezmények
 7. Fizetés módja, garancia
 8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 9. Háziállatok
 10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
 11. Elhelyezési garancia
 12. A vendég betegsége, halála
 13. A Szerződő fél jogai
 14. A Szerződő fél kötelezettségei
 15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
 16. A Szolgáltató kötelezettsége
 17. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
 18. Zálogjog
 19. Vis major
 20. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
 21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
 1. Szolgáltató adatai
  Event - Immo Kft.
  Cím: 3394 Egerszalók, Forrás u. 6.

  Bank: K&H Bank
  Bank címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
  Bankszámlaszámok:
  HUF: 10401093-50526568-80831036
  IBAN HUF: HU 83 1040 1093 5052 6568 8083 1036
  EUR: 10401093- 50526568-80831043
  IBAN EUR: HU 88 1040 1093 5052 6568 8083 1043
  Adószám: 22664565-2-42
  Cégjegyzékszám: 01-09-938039

 2. Általános szabályok
  2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.

  2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal3.3 Szombati érkezéssel, vagy utazással szoba nem foglalható (sem az érkezés, sem az utazás napja nem eshet szombati napra).

 3. Szerződő fél
  3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

  3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

  3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
  4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.
  Az ajánlat elküldésétől Szolgáltató nyilatkozik, hogy ajánlatát meddig tartja fenn, az időpont lejártát követően a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

  4.2. A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
  Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.

  4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
  4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
  4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

  4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 5. Árak
  5.1. A szálloda szobaárai a szállodai szobában, vagy a szálloda Receptionban kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, gyógyfürdő) állnak rendelkezésre.

  5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

  5.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja Szerződő félre.

  5.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.salirisresort.hu lapon kerülnek meghirdetésre.

  5.5. A Saliris Resort szálloda szállodaszövetségi kedvezményt biztosít tagok részére a mindenkori foglaltság függvényében (kivétel kiemelt időszakok).


  5.6. A szálloda által meghatározott kiemelt időszakok:   2017. január 1-2, január 13-14, február 17-18,április 2-7, április 13-18, április 28-30, június 2-4, szeptember 15-16, október 8-12; október 20-november 4, december 22-január 1 éjszakák éjszakák

  5.7 A szálloda minimum szolgáltatása szállás, reggeli, vacsora, fürdőhasználat ( kivéve szaunavilág használata )

 6. Családi kedvezmények
  6.1. A Szolgáltató a mindenkor aktuális családi vagy egyéb kedvezményeket az 5.4 pontban megjelölt honlapján ismerteti, teszi közzé.

 7. Fizetés módja, garancia
  7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani. A Szolgáltató a telefonon rendelt szobák esetében, a vendégek érkezéskori teljes előrefizetését írja elő.A szálloda jogosult érkezéskor a szobaár 50%-át előre elkérni

  7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként
  a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártya alapján a vendég bankszámláján zárolásra kerül,
  b) a Szolgálható igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére

  7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy
  a) EURO-ban. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Banka
  Vendég érkezési napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán történik.
  b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, üdülési csekk, Széchenyi pihenőkártya, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közöl.

 8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
  8.1. Az egyéni Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check in). Az utazás napján délelőtt 11:00 óráig (Check out) veheti igénybe. A csoport, illetve konferenciavendégek részére a Check out időpontja az utazás napján délelőtt 10.00 óra. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak

 9. Háziállatok
  9.1. A Szolgáltató egészségügyi okok miatt háziállatot nem fogad.

 10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
  10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
  a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
  b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít
  c) a Vendég fertőző betegségben szenved
  d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

  10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 11. Elhelyezési garancia
  11.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

  11.2.A Szolgáltató köteles;
  a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig- egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
  b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
  c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

  11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 12. A vendég betegsége, halála
  12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

  12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 13. A Szerződő fél jogai
  13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a házirend betartásával a megrendelt szobának és a hozzá tartozó szolgáltatások igénybe vételére. A vendég a szálloda egyéb létesítményeinek rendeltetésszerű használatára (fitness, gyógyfürdő) is jogosult, az ott elhelyezett házirend betartásával. Egyéb szolgáltatások igénybe vételére is jogosult, a külön díjjegyzékben feltüntetett árak megfizetésekor.

  13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Szolgáltató kötelezettséget vállal.

 14. A Szerződő fél kötelezettségei
  14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások (éttermi fogyasztás, minibár, gyógyfürdő, parkolás díja, stb.) ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb a szállodából való távozáskor (chek out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.

  14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában és a gyógyfürdőben.

  14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.

  14.4. A Vendég a szállodába gyúlékony eszközt nem vihet be és a belső helyiségekben nem dohányozhat.

  14.5. A Vendég – amennyiben a gyógyfürdő, fitness, gyógyászat szolgáltatásait igénybe veszi – köteles a létesítmény házirendjét betartani. A házirend a gyógyfürdőben került kifüggesztésre.

 15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
  A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 16. A Szolgáltató kötelezettsége
  A Szolgáltató köteles;
  a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
  b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

  PANASZÁVAL AZ ALÁBBI SZERVEKHEZ FORDULHAT

   A LAKÓHELY SZERINT ILLETÉKES JÁRÁSI HIVATALHOZ ÉS A MEGYESZÉKHELYEN TALÁLHATÓ BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ, MELYEK ELÉRHETŐSÉGÉRŐL A RECEPCIÓN KÉRHET INFORMÁCIÓT

  HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

  3300 EGER, KOSSUTH LAJOS U. 9.

  TELEFON: 36/515-598

  HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

  3300 EGER, FAISKOLA U. 15. I. EMELET 39. IRODA

  TELEFON: 36/416-660/105 MELLÉK

  E-MAIL: bekeltetes@hkik.hu

  Békéltető testületek listája

 17. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
  17.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szálloda felelős azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved.

  17.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek abból erednek, hogy a vendég a Szálloda illetve a Gyógyfürdő (strand) házirendjében előírt magatartási szabályokat megszegte.     A Szálloda, illetve a Gyógyfürdő Házirendjét a Szolgáltató a Vendégek számára jól látható helyen elhelyezi, és az abban foglaltakra a szállodai elhelyezés megrendelésekor külön felhívja a figyelmet.

  17.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  17.4. A Fürdő kártérítési felelőssége csak azokra a dolgokra terjed ki, amelyeket a Látogatók a fürdő helyiségeibe rendszerint magukkal szoktak vinni.

  17.5. A bekövetkezett kárt a Vendég köteles azonnal a Szállodának bejelenteni és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

  17.6. A Szolgáltató a szállodai szobában safet biztosít a Vendég részére, melynek használatára vonatkozó tájékoztató a safe mellett található. A safet a Vendég kizárólagosan kezeli, ezért az ott tárolt értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 18. Zálogjog
  A Szállodát az általa nyújtott szolgáltatásokból eredő követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azokon a dolgain, amelyeket a Szállodába magával vitt. A Szálloda zálogjoga alapján jogosult a Vendég ingóságainak elszállítását megakadályozni mindaddig, amíg a Vendég a szolgáltatás ellenértékét ki nem egyenlíti.

 19. Vis major
  Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 20. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
  A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató a Szálloda, illetve a Gyógyfürdő Házirendjét a Vendégek számára jól látható helyen, valamint elektronikus honlapján hozzáférhetővé teszi. Szerződő Fél (Vendég, illetve Közvetítő) a szolgáltatás megrendelésének elfogadásával (visszaigazolásával) az Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi.

 21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
  A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint bíróság, értékhatártól függően az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagosan illetékes.

Egerszalók, 2016.

Event-Immo Kft.
management

Ugye Ön sem akar lemaradni
különleges, valamint legfrissebb ajánlatainkról?


Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot